ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทก. ร่วมกิจกรรม “ฉันรักเกาะไข่ ครั้งที่ 1”

ศวทก. ร่วมกิจกรรม “ฉันรักเกาะไข่ ครั้งที่ 1”

เมื่อวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2559 โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานชุมพร ร่วมกับ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (สบทช. 4) ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) ชุมชนในพื้นที่อำเภอปะทิว และองค์กรเอกชนจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรม “ฉันรักเกาะไข่ ครั้งที่ 1”  ณ  เกาะไข่ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู คืนธรรมชาติสู่เกาะไข่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา กิจกรรมในงาน อาทิ ปลูกปะการัง เก็บขยะใต้ทะเล ปล่อยหอยมือเสือ ปล่อยเต่า ปล่อยปลา วางทุ่น ทำซั้งบ้านปลาโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมครั้งนี้

โดยเจ้าหน้าที่ ศวทก. กลุ่มนิเวศทางทะเล งานวิจัยปะการัง และงานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม “ ฉันรักเกาะไข่ ครั้งที่ 1 ” ในวันที่ 21 สิงหาคม 2559 โดย ศวทก. สนับสนุนกิ่งพ่อ-แม่พันธุ์ปะการังเขากวาง จำนวน 300 กิ่ง และอนุบาลปะการังบนแท่นคอนกรีต ร่วมกับ สบทช. 4 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร และชุมชนในพื้นที่

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โดย: ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.)
สังกัด: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน (สวพ.)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)