ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจสัตว์หน้าดิน สำรวจข้อมูลจัดเก็บตัวอย่างขยะทะเล ติดตามการเจริญเติบโตและอัตรารอดของหญ้าทะเล จังหวัดชุมพร

สำรวจสัตว์หน้าดิน สำรวจข้อมูลจัดเก็บตัวอย่างขยะทะเล ติดตามการเจริญเติบโตและอัตรารอดของหญ้าทะเล จังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่  22 - 26 สิงหาคม 2559 โดยเจ้าหน้าที่ ศวทก. กลุ่มนิเวศทางทะเล งานวิจัยหญ้าทะเล ลงพื้นที่ สำรวจสัตว์หน้าดิน บริเวณหาดทราย  อ่าวถ้ำธง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

และสำรวจข้อมูลจัดเก็บตัวอย่างขยะทะเล ประจำเดือนสิงหาคม บริเวณอ่าวทุ่งซาง อำเภอปะทิว และบริเวณหาดทรายรี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

พร้อมติดตามการเจริญเติบโตและอัตรารอดของหญ้าทะเลที่ทดลองปลูกในระดับความหนาแน่นแตดต่างกันในโครงการวิจัยเพื่อฟื้นฟูหญ้าทะเลบริเวณเกาะเตียบ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ทั้งนี้ได้พบแหล่งหญ้าทะเลแหล่งใหม่เพิ่มเติมเป็นหย่อมเล็กๆ พบว่าเป็นหญ้าคา ซึ่งได้รับการแจ้งจากเครือข่ายในชุมชน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โดย: ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.)
สังกัด: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน (สวพ.)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)