ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานการณ์ปะการังฟอกขาว บริเวณกลุ่มเกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี

สถานการณ์ปะการังฟอกขาว บริเวณกลุ่มเกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี

วันที่ 22-26 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่ ศวทก. โดยกลุ่มนิเวศทางทะเล งานวิจัยปะการัง ดำเนินการสำรวจสถานการณ์ปะการังฟอกขาวบริเวณกลุ่มเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ระหว่าง จำนวน 7 สถานี ดังนี้ แหลมโจรคร่ำ แหลมสอ แหลมหินคม แหลมละไม เกาะแตน เกาะมัดสุ่ม และเกาะราบ

ผลการสำรวจพบว่าทั้ง 7 สถานี ยังพบการฟอกขาวของปะการัง ซึ่งมีปะการังฟอกขาวบางส่วนของโคโลนีร้อยละ 10 และฟอกขาวทั้งโคโลนีร้อยละ 5 ของปะการังมีชีวิตทั้งหมด ยกเว้นบริเวณเกาะแตน ที่พบปะการังฟอกขาวบางส่วนของโคโลนีร้อยละ 20 ฟอกขาวทั้งโคโลนีร้อยละ 10 และเริ่มสังเกตพบปะการังบางโคโลนีตายจากการฟอกขาว โดยรวมปะการังอยู่ในสภาวะฟื้นตัว ปะการังส่วนใหญ่ที่ยังพบการฟอกขาว ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังช่องดาว (Astreopora sp.) ปะการังช่องเล็ก (Montipora sp.) ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) ปะการังลูกโป่งใหญ่ (Plerogyra sinuosa) และปะการังสมองร่องยาว (Platygyra daedalea) สำรวจที่ระดับน้ำลึก 0.5-8 เมตร อุณหภูมิน้ำทะเล 29 องศาเซลเซียส

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โดย: ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.)
สังกัด: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน (สวพ.)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)