ข่าวประชาสัมพันธ์

ความหลากหลายของสัตว์น้ำ อ่าวทุ่งคาสวี จ.ชุมพร

ความหลากหลายของสัตว์น้ำ อ่าวทุ่งคาสวี จ.ชุมพร

วันที่ 22-26 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่ ศวทก. โดยกลุ่มประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเล ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายของสัตว์น้ำ โดยใช้อวนทับตลิ่ง ในระบบนิเวศป่าชายเลน และแนวหญ้าทะเลของอ่าวทุ่งคาสวี จังหวัดชุมพร พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์ และวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นในแต่ละสถานี

ผลการสำรวจเบื้องต้น พบสัตว์น้ำทั้งสิ้น 63 ชนิด ได้แก่ ปลา 37 ชนิด กุ้ง 8 ชนิด หอย 8 ชนิด กั้ง 1 ชนิด และดาวทะเล 1 ชนิด

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โดย: ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.)
สังกัด: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน (สวพ.)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)