ข่าวประชาสัมพันธ์

แปลงหญ้าคาทะเลชุมพร อายุ 2 ปี ออกดอกออกผลแล้ว

แปลงหญ้าคาทะเลชุมพร อายุ 2 ปี ออกดอกออกผลแล้ว

โดยเจ้าหน้า ศวทก. ขยายปลูกจนออกดอกได้แล้ว แปลงหญ้าคาทะเลบริเวณเกาะเตียบ จังหวัดชุมพร ให้ข้อมูลความรู้ใหม่ทางชีววิทยา หลังพบว่าหญ้าที่ปลูกเมื่อเดือนมีนาคม 2557 ออกดอกออกผลเกือบทุกกอ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โดย: ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.)
สังกัด: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน (สวพ.)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)