ข่าวประชาสัมพันธ์

ปะการังแหลมคอกวาง จ.ชุมพร ตายจากการฟอกขาวกว่า 30% !

ปะการังแหลมคอกวาง จ.ชุมพร ตายจากการฟอกขาวกว่า 30% !

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่ ศวทก. โดยกลุ่มนิเวศทางทะเล งานวิจัยปะการัง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำทะเล และสถานการณ์ปะการังการฟอกขาว บริเวณแหลมคอกวาง จ.ชุมพร

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำทะเล บริเวณแหลมคอกวาง จ.ชุมพร พบอุณหภูมิน้ำทะเล 28.85 - 31.68 °c

สถานการณ์ปะการังการฟอกขาว บริเวณแหลมคอกวาง จ.ชุมพร พบมีปะการังตายจากการฟอกขาวประมาณ 30% สถานภาพปะการังอยู่ในระดับเสียหาย ปะการังชนิดเด่น คือ ปะการังจาน Turbinaria sp. ปะการังผึ้งใหญ่ Goniastrea sp. และปะการังช่องเหลี่ยม Favites sp.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โดย: ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.)
สังกัด: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน (สวพ.)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)