ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณภาพน้ำทะเลจังหวัดชุมพร และประจวบคีรีขันธ์

คุณภาพน้ำทะเลจังหวัดชุมพร และประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 15-19 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) โดยกลุ่มสมุทรศาสตร์ ดำเนินการออกสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทะเล บริเวณชายฝั่ง จังหวัดชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ ระยะห่างจากฝั่ง 500 เมตร และ 3 กิโลเมตร รวม 30 สถานี

ผลคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นที่ตรวจวัดได้มีค่าโดยสรุปดังนี้ 
- อุณหภูมิน้ำ 29.13-32.77 องศาเซลเซียล
- ความเค็ม 32.86-33.92 ptt
- ความเป็นกรดเป็นด่าง 6.69-7.90
- ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 4.77-8.41 mg/L
และเก็บรวบรวมตัวอย่างคุณภาพน้ำทะเล เพื่อวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และอื่นๆที่ห้องปฏิบัติการ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โดย: ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.)
สังกัด: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน (สวพ.)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)