ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทก. สำรวจสัตว์น้ำบริเวณอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี

ศวทก. สำรวจสัตว์น้ำบริเวณอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) โดยกลุ่มประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเล ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทรัพยากรสัตว์น้ำบริเวณระบบนิเวศชายฝั่ง เพื่อเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำบริเวณอ่าวบ้านดอน ตั้งแต่ อ.ไชยา  อ.ท่าฉาง   อ.เมือง อ.กาญจนดิษฐ์   ถึง อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี   ตามโครงการศึกษาความหลากหลายทรัพยากรสัตว์น้ำบริเวณระบบนิเวศชายฝั่ง โดยใช้อวนทับตลิ่งเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำระยะวัยรุ่น และสัตว์น้ำขนาดเล็ก พร้อมทั้งวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น พบสัตว์น้ำจำนวน 5 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มปลา 38 ชนิด กลุ่มกุ้ง 8 ชนิด กลุ่มหอย 6 ชนิด กลุ่มปู 1 ชนิด และสัตว์น้ำอื่นๆ 1 ชนิด รวม 54 ชนิด


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โดย: ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.)
สังกัด: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน (สวพ.)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)