ข่าวประชาสัมพันธ์

หญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) ปกคลุมร้อยละ 20 เกาะนกตะเภา จ.สุราษฎร์ธานี

หญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) ปกคลุมร้อยละ 20 เกาะนกตะเภา จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2559 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) โดยกลุ่มนิเวศทางทะเล (งานวิจัยหญ้าทะเล) ดำเนินการสำรวจประเมินสถานภาพหญ้าทะเล บริเวณเกาะนกตะเภา อ. ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี พบหญ้าทะเล 1 ชนิด คือ หญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) ปริมาณการปกคลุมประมาณร้อยละ 20 โดยพบปะปนกับสาหร่าย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โดย: ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.)
สังกัด: สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน (สวพ.)
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)