ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจและติดตามสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล อ่าวมัดหลัง อ่าวหัวถนน และเกาะแตน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำรวจและติดตามสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล อ่าวมัดหลัง อ่าวหัวถนน และเกาะแตน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มนิเวศทางทะเล (งานวิจัยหญ้าทะเล) ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) ดำเนินการสำรวจและติดตามสถานภาพแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวมัดหลัง อ่าวหัวถนน และเกาะแตน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พื้นที่อ่าวมัดหลัง พบหญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides) หญ้าใบมะกรูด (Haloplila ovalis) หญ้ากุยช่ายทะเล (Halodule uninervis) และหญ้าเงาใส (Haloplila decipiens) ครอบคลุมพื้นที่ 150 ไร่ สถานภาพสมบูรณ์ดี คุณภาพน้ำ ความลึก 1.5 เมตร อุณหภูมิ  29 องศาเซลเซียส ความเค็ม 30 ppt ความเป็นกรด-ด่าง 8.0 พื้นทะเลมีลักษณะเป็นทรายละเอียดปนซากปะการัง

พื้นที่บริเวณอ่าวหัวถนน พบหญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides) ครอบคลุมพื้นที่ 200 ไร่ สถานภาพสมบูรณ์ดี  คุณภาพน้ำ ความลึก 2 เมตร อุณหภูมิ 29 องศาเซลเซียส ความเค็ม 30 ppt ความเป็นกรด-ด่าง 8.0 พื้นทะเลมีลักษณะเป็นทรายละเอียดปนซากปะการัง

พื้นที่บริเวณเกาะแตน พบหญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides) หญ้าใบมะกรูด (Haloplila ovalis) ครอบคลุมพื้นที่ 115 ไร่ สถานภาพสมบูรณ์ดี  คุณภาพน้ำ ความลึก 1.5 เมตร อุณหภูมิ 29 องศาเซลเซียส ความเค็ม 31 ppt ความเป็นกรด-ด่าง 8.0 พื้นทะเลมีลักษณะเป็นทรายปนโคลน พบดอก ผลอ่อน และ ผลที่สามารถนำมาขยายพันธุ์ได้ นำมาเพาะเลี้ยงเพื่อการศึกษาวิจัยในการฟื้นฟูหญ้าทะเลต่อไป