ข่าวประชาสัมพันธ์

เก็บตัวอย่างไมโครพลาสติกในแพลงก์ตอนสัตว์ และเก็บตัวอย่างน้ำทะเลเพื่อศึกษาความเป็นกรดของน้ำทะเล

เก็บตัวอย่างไมโครพลาสติกในแพลงก์ตอนสัตว์ และเก็บตัวอย่างน้ำทะเลเพื่อศึกษาความเป็นกรดของน้ำทะเล

วันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ ศวทก. ชุมพร กลุ่มงานสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสำรวจ และเก็บตัวอย่างไมโครพลาสติกในแพลงก์ตอนสัตว์ และเก็บตัวอย่างน้ำทะเล
เพื่อศึกษาความเป็นกรดของน้ำทะเลบริเวณจังหวัดชุมพร ผลคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นที่ตรวจวัดได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล

มีค่าโดยสรุปดังนี้

- ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 5.22  - 6.94 mg/L 

- pH  8.12 – 8.20

- อุณหภูมิน้ำ 29.4 – 30.4 °C

- ความลึก 2.5 – 4.5  m

 - ความเค็ม  32.224 – 32.453  psu 

- ความโปร่งแสง  2.5 – 4.0 m

ตัวอย่างที่รวบรวมได้จะนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป

ดาวน์โหลด

1_6_1
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 2.05 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 147