ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในแหล่งหญ้าทะเล จ.สุราษฎร์ธานี

ศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในแหล่งหญ้าทะเล จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 25-29 พฤษภาคม  2563 เจ้าหน้าที่ ศวทก. ชุมพร กลุ่มงานนิเวศทางทะเล  ดำเนินการสำรวจและทำการรวบรวมตัวอย่างหญ้าทะเลและตะกอนดิน บริเวณแหล่งหญ้าทะเล จำนวน 2 สถานี  คือบริเวณอ่าวท้องศาลา และอ่าววกตุ่ม อำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเลแต่ละระดับกับมวลชีวภาพและปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในแหล่งหญ้าทะเลโดยเก็บหญ้าทะเลชนิดหญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides) ที่ระดับร้อยละการปกคลุมของหญ้าคาทะเล 4 ระดับ คือ 10, 25, 50 และ 75 และเก็บตะกอนดินบริเวณแหล่งหญ้าคาทะเลที่มีระดับร้อยละการปกคลุม 50  และเก็บรักษาตัวอย่างหญ้าคาทะเลและตะกอนดินเพื่อนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป

ดาวน์โหลด

1_6_5
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 1.17 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 176