ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทก. ชุมพร ศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในแหล่งหญ้าทะเล เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

ศวทก. ชุมพร ศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในแหล่งหญ้าทะเล เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) ดำเนินการสำรวจและรวบรวมตัวอย่างหญ้าทะเล และตะกอนดินบริเวณแหล่งหญ้าทะเล จำนวน 3 สถานี คือ บริเวณอ่าวหน้าทอน เกาะแตนด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตก อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเลแต่ละระดับกับมวลชีวภาพ และปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในแหล่งหญ้าทะเล โดยเก็บหญ้าทะเลชนิดหญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides) ที่ระดับร้อยละการปกคลุมของหญ้าคาทะเล 4 ระดับ คือ 10, 25, 50 และ 75 และหญ้ากุ่ยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) จำนวน 5 ระดับ คือ 10, 25, 50, 75, และ 100 ตามลำดับและเก็บตะกอนดินที่มีระดับร้อยละการปกคลุม 50 นำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป

ดาวน์โหลด

29_6_16
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 2.42 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 128