ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทก. ศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในแหล่งหญ้าทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศวทก. ศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในแหล่งหญ้าทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 4-7 สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (ศวทก.) ดำเนินการรวบรวมตัวอย่างหญ้าทะเลและตะกอนดินบริเวณแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ของร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเลแต่ละระดับกับมวลชีวภาพ และปริมาณการกักเก็บคาร์บอน ในแหล่งหญ้าทะเล โดยเก็บหญ้าทะเลชนิดหญ้าใบพาย (Halophila beccarii) ที่ระดับร้อยละการปกคลุมของหญ้าทะเล จำนวน 5 ระดับ คือ 10, 25, 50 ,75 และ 100 ตามลำดับ และเก็บตะกอนดินที่มีระดับการปกคลุมร้อยละ 50 พร้อมนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป

ดาวน์โหลด

17_8_5
ประเภทไฟล์ : .png ขนาด : 2.84 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 141