ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทก. สำรวจสภาพแวดล้อมทางทะเลและเก็บตัวอย่างน้ำทะเล บริเวณชายฝั่งจังหวัดชุมพร

ศวทก. สำรวจสภาพแวดล้อมทางทะเลและเก็บตัวอย่างน้ำทะเล บริเวณชายฝั่งจังหวัดชุมพร

วันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2563 กลุ่มสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ดำเนินการออกสำรวจสภาพแวดล้อมทางทะเลและเก็บตัวอย่างน้ำทะเลเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสมุทรศาสตร์และอุณหภูมิน้ำทะเลความเป็นกรดของน้ำทะเล ในพื้นบริเวณจังหวัดชุมพร พร้อมทั้งเก็บรวบรวมตัวอย่างคุณภาพน้ำทะเลเพื่อนำไปวิเคราะห์หาปริมาณสารอาหารในห้องปฏิบัติการต่อไป ผลคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นที่ตรวจวัดได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล  มีค่าสรุปดังนี้

- ความลึกน้ำ 3.3 - 4.6 เมตร

- ความโปร่งแสง 3.3 - 4.6 เมตร

- อุณหภูมิน้ำ 30.0 - 31.4 องศาเซลเซียส

- ความเค็ม 28 - 30 ppt

- ความเป็นกรดด่าง 8.09 - 8.21

- ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 5.32 - 8.12 mg/L

ดาวน์โหลด

2_9_19
ประเภทไฟล์ : .png ขนาด : 1.72 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 148