ข่าวประชาสัมพันธ์

ศวทก.ออกสำรวจสัตว์น้ำ แพลงก์ตอนสัตว์ แพลงก์ตอนพืช บริเวณป่าชายเลนและแหล่งหญ้าทะเล อ่าวบ้านดอน

ศวทก.ออกสำรวจสัตว์น้ำ แพลงก์ตอนสัตว์  แพลงก์ตอนพืช บริเวณป่าชายเลนและแหล่งหญ้าทะเล อ่าวบ้านดอน

วันที่ 26 สิงหาคม - 1 กันยายน 2563  กลุ่มนิเวศทางทะเล งานประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ออกสำรวจเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ แพลงก์ตอนสัตว์  แพลงก์ตอนพืช บริเวณป่าชายเลนและแหล่งหญ้าทะเล อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่อำเภอไชยา ถึงอำเภอกาญจนดิษฐ์ รวม 9 สถานี ๆ ละ 3 ซ้ำ ตามโครงการสำรวจประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรในระบบนิเวศสำคัญในพื้นที่พบสัตว์น้ำกลุ่มปลาจำนวน 38 ชนิด กลุ่มกุ้งจำนวน 8 ชนิด  กลุ่มปูจำนวน 3 ชนิด กลุ่มกั้งจำนวน 1 ชนิด และแมงดาทะเล จำนวน 1 ชนิด  รวมทั้งสิ้น  51 ชนิด

ดาวน์โหลด

14_9_1
ประเภทไฟล์ : .png ขนาด : 2.54 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 293