เอกสารเผยแพร่

โปสเตอร์งานวิชาการ 2562

ความชุกชุมของปลาในแนวปะการังบริเวณเกาะไข่ อำเภอปะทิว จังหวัด..

การแพร่กระจายและการประเมินจำวนฉลามวาฬโดยใช้ภาพถ่ายบริเวณอ่าว..

การศึกษาการย้ายปลูกหญ้ากุยช่ายทะเลและหญ้ากุยช่ายเข็ม

ปลาที่พบในอ่าวทุ่งคา-สวี จังหวัดชุมพร