ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจน้ำทะเลอ่าวไทยตะวันออก อยู่ในเกณฑ์ปกติ

สำรวจน้ำทะเลอ่าวไทยตะวันออก อยู่ในเกณฑ์ปกติ

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมชายฝั่ง จ.ตราด จ.จันทบุรี และ จ.ระยอง รวม ๑๔ สถานี​ ได้แก่​ จ.ตราด​ ๓ สถานี (คลองใหญ่ ปากแม่น้ำตราด​และปากแม่น้ำเวฬุ) จ.จันทบุรี​ ๒ สถานี (ปากแม่น้ำจันทบุรี​และอ่าวคุ้งกระเบน) จ.ระยอง​ ๙ สถานี (ปากแม่น้ำประแส ร็อกการ์เด้น บ้านเพ ก้นอ่าว ปากแม่น้ำระยอง หาดแสงจันทร์ คลองน้ำหู หาดพยูน​และหาดพลา) พบน้ำทะเลมีค่าอุณหภูมิ ความเค็ม ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำเปลี่ยนแปลงระหว่าง ๒๘.๗-๓๑.๑ องศาเซลเซียส ๓๗.๕-๓๓.๘ ส่วนในพันส่วน ๗.๔๕-๘.๑๐ และ ๓.๖๘-๗.๗๐ มิลลิกรัมต่อลิตร​ ทั้งนี้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่​ ๔ เพื่อการนันทนาการ (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๖๐ ) ยกเว้นค่าออกซิเจนละลายในน้ำบริเวณปากน้ำระยอง​ ต่ำกว่าเกณฑ์​มาตรฐาน​ฯ​ ๓.๖๘ มิลลิกรัม​ต่อ​ลิตร และได้สำรวจก้อนน้ำมันดิน พบก้อนน้ำมันดิน ๕ สถานี ได้แก่ จ.ตราด ๑ สถานี (อ่าวตาลคู่) จ.จันทบุรี ๑ สถานี (หาดเจ้าหลาว) จ.ระยอง ๓ สถานี (หาดก้นอ่าว หาดสวนสนและหาดสุชาดา)