ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

ปี พ.ศ. 2564

ชื่อ : นายพีระพัฒน์ ชูกำเหนิด

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

สังกัด : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ชื่อ : นางสาวชุติมา แจงประดิษฐ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

สังกัด : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

ปี พ.ศ. 2563 

ชื่อ : นางดาวรุ่ง ใจจริง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้และอนุญาตการใช้ประโยชน์

สังกัด : กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

ชื่อ : นายวุฒิพงษ์ วงศ์อินทร์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

สังกัด : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2

ปี พ.ศ. 2562

นายปลอดประสพ สุรัสวด

ชื่อ : นายอภิชัย เอกวนากุล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

สังกัด : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
นายไมตรี ดวงสวัสดิ์

ชื่อ : นายวิษณุ แจ้งใจ

ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

สังกัด : สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4


ปี พ.ศ. 2561

นายปลอดประสพ สุรัสวด

ชื่อ : นายประกาศ พันธุมา

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม
นายไมตรี ดวงสวัสดิ์

ชื่อ : นายขยาย ทองหนูนุ้ย

ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

สังกัด : สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งที่ 8
 

ปี พ.ศ. 2560

นายปลอดประสพ สุรัสวด

ชื่อ : นายรักชาติ สุขสำราญ

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

สังกัด : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นายไมตรี ดวงสวัสดิ์

ชื่อ : นายธีรัตน์ ธีระวุฒิพันธุ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

สังกัด : สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1


ปี พ.ศ. 2559

นายปลอดประสพ สุรัสวด

ชื่อ : นายประจวบ โมฆรัตน์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงอาวุโส

สังกัด : สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7
นายไมตรี ดวงสวัสดิ์

ชื่อ : นางสาวธิดาสวัสดิ์ เศวตมาลย์

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและเเผนชำนาญการ

สังกัด : กองแผนงาน
 

ปี พ.ศ. 2558

นายปลอดประสพ สุรัสวด

ชื่อ : นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
นายไมตรี ดวงสวัสดิ์

ชื่อ : นายธนา ยิ่งเจริญ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

สังกัด : กองแผนงาน


ปี พ.ศ. 2557

นายปลอดประสพ สุรัสวด

ชื่อ : นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

สังกัด : กองแผนงาน
นายไมตรี ดวงสวัสดิ์

ชื่อ : นางข้อดีเย๊าะ พรชัย

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

สังกัด : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 

ปี พ.ศ. 2556

นายปลอดประสพ สุรัสวด

ชื่อ : นางสาวราตรี สุขสุวรรณ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ

สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
นายไมตรี ดวงสวัสดิ์

ชื่อ : นายเกรียงศักดิ์ ดิษฐวุฒิ

ตำแหน่ง : ช่างเหล็ก ช3

สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน


ปี พ.ศ. 2555

นายปลอดประสพ สุรัสวด

ชื่อ : นายสมไชย เก้าเอี้ยน

ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

สังกัด : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
นายไมตรี ดวงสวัสดิ์

ชื่อ : นายอดุลย์ ภาวงศ์

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและเเผนชำนาญการ

สังกัด : กองแผนงาน
 

ปี พ.ศ. 2554

นายปลอดประสพ สุรัสวด

ชื่อ : จ.อ.ไพรัตน์ สุทธิผล

ตำแหน่ง : นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ

สังกัด : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
นายไมตรี ดวงสวัสดิ์

ชื่อ : นางสาวอาทิตา จุ้ยจู่เอี้ยม

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม


ปี พ.ศ. 2553

นายปลอดประสพ สุรัสวด

ชื่อ : นายวรพจน์ ทรัพย์เกิด

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม
นายไมตรี ดวงสวัสดิ์

ชื่อ : นายเอกชัย เถรว่อง

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

สังกัด : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
 

ปี พ.ศ. 2552

นายปลอดประสพ สุรัสวด

ชื่อ : จ่าเอกสถาพร บุตรดา

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

สังกัด : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
นายไมตรี ดวงสวัสดิ์

ชื่อ : นางปิยนุช อุทธยานมณี

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม


ปี พ.ศ. 2550

นายปลอดประสพ สุรัสวด

ชื่อ : นายปรานต์ ดิลกคุณากุล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานเผยแพร่ 7

สังกัด : สำนักงานเลขานุการกรม
นายไมตรี ดวงสวัสดิ์

ชื่อ : นางจรรยา บุญสิทธิ์

ตำแหน่ง : พนักงานการประมง ส1

สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
 

ปี พ.ศ. 2549

นายปลอดประสพ สุรัสวด

ชื่อ : นายบำรุงศักดิ์ ฉัตรอนันทเวช

ตำแหน่ง : นักวิชาการประมง 8ว

สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

ชื่อ : นายราชา ไหวพริบ

ตำแหน่ง : ช่างเครื่องเรือ ช3

สังกัด : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง