ข่าวประชาสัมพันธ์

เพชรจรัสแสง

ปี พ.ศ. 2564

ชื่อ : นายสุริยะ สอนเสริม

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

สังกัด : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

ปี พ.ศ. 2563

นายปลอดประสพ สุรัสวด

ชื่อ : นายสมบัติ กาญจนไพหาร

ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

สังกัด : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
 
นายไมตรี ดวงสวัสดิ์

ชื่อ : นางเตือนใจ พันธ์ธร

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

สังกัด : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6
 
 

ปี พ.ศ. 2561

นายปลอดประสพ สุรัสวด

ชื่อ : นายเกรียง มหาศิริ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงอาวุโส

สังกัด : กลุ่มส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 

ปี พ.ศ. 2559

นายปลอดประสพ สุรัสวด

ชื่อ : นายนิพนธ์ ทองอยู่

ตำแหน่ง : นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ

สังกัด : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 
นายไมตรี ดวงสวัสดิ์

ชื่อ : นายวิษณุ แจ้งใจ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

สังกัด : สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5
 
 

ปี พ.ศ. 2558

นายปลอดประสพ สุรัสวด

ชื่อ : นางสาวนลินี ทองแถม

ตำแหน่ง : นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ

สังกัด : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
 
นายไมตรี ดวงสวัสดิ์

ชื่อ : นางข้อดี๊เย๊าะ พรชัย

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

สังกัด : สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3