ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวและบทความ

1. ทัศนะของข้าราชการที่ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากลไกการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ

2. แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด

3.ความเสมอภาค คือ ความสุข

          เสมอภาคไม่ใช่เท่ากัน เสมอภาคไม่ใช่เรียกร้องสิทธิ เสมอภาคไม่ใช่การยุยงให้ครอบครัวแตกแยก ความเสมอภาคคือความสุข ความเสมอภาคในครอบครัวคือความสุขของครอบครัว

4  สานสัมพันธ์ ห้าภูมิคุ้มกัน

                   สามสัมพันธ์ ห้าภูมิคุ้มกัน สร้างสรรค์สมดุลให้ครอบครัว สามสัมพันธ์ให้เกียรติและห่วงใย ใส่ใจในหน้าที่ สื่อสารอย่างสุนทรี ครอบครัวมีสมดุล 1.รู้สิทธิและกฎหมาย 2.รู้เพศศึกษาของหญิงและชาย 3.ดูสื่อให้สร้างสรรค์ 4.มีหลักประกันของครอบครัว 5.เข้าร่วมเครือข่าย

5. ความเคยชินที่เรามองข้าม

                   ครอบครัวทุกข์ สุข ครอบครัวมีสุข การแบ่งเบาภาระที่สมดุล ทั้งพ่อบ้านและแม่บ้านต้องออกไปทำงานนอกบ้านทั้งคู่ ดังนั้นเมื่อกลับถึงบ้าน เรา พ่อ แม่ ลูกสาว ลูกชายก็น่าจะมีส่วนร่วมช่วยเหลือแบ่งเบาช่วยกันภายในบ้าน

6. ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

          ความเสมอภาคระหว่างชายหญิง (Gender Equality) ความเสมอภาคคืออะไร

7. รู้หรือไม่

          รู้หรือไม่ ผู้ใดมีเพศสัมพันธ์กับเด็กทั้งเด็กหญิงเด็กชายอายุไม่เกิน15ปี ซึ่งไม่ใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ตาม มีความผิดทันทีตามกฏหมายอาญา มาตรา 277

8. ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

                   ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี มายาคติ เกี่ยวกับความรุนแรง ความเชื่อและความเป็นจริง

9. อุปสรรคที่มองไม่เห็น

10. แตกต่างเพื่อเติมเต็ม

11. สิ่งที่ใช่และไม่ใช่