ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กรโดยให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติและค่านิยมในการปฏบัติการงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กรโดยให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติและค่านิยมในการปฏบัติการงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขอประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กรโดยให้เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โดยการน้อมนำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2564 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช 2564 และสารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องให้เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาของประชาชนและเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ข้าราชการรุ่นใหม่ต่อไป

ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมองกรณ์ฯ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.34 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 95