ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดได้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ดังนี้ ให้ทุกหน่วยงานสร้างสมรรถนะในการทำงาน ทั้งด้านทัศนคติ สุขภาพ พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ หากพบปัญหาในการปฏิบัติงาน
ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบในทันที เพื่อแก้ไขสถานการณ์ต่อไป

ดาวน์โหลด

นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 65