ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564

กิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564

อธิบดี รองอธิบดี ผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ส่วนกลางแสดงสัญลักษณ์ ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับส่วนภูมิภาค แสดงสัญลักษณ์ ณ ที่ตั้งสำนักงาน เป็นการแสดงถึงการมีส่วนร่วมของอธิบดีคนปัจจุบัน และผู้บริหารของกรมที่มีต่อการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้คำนึงถึงความปลอดภัยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดยอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส มีความห่วงใยต่อชีวิต และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

ดาวน์โหลด

กิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 2.70 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 138