ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนและรักษาคุณงามความดีที่ข้าราชการต้องยึดถือในการปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลด

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ประเภทไฟล์ : .PDF ขนาด : 0.10 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 131