ข่าวประชาสัมพันธ์

“กรมทะเล” คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ระดับดีเด่น ประจำปี 2564

“กรมทะเล” คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ระดับดีเด่น ประจำปี 2564

 

วันที่ 22 กันยายน 2564 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดี ทช. และเจ้าหน้าที่กรมฯ
ร่วมบันทึกเทป ในโอกาสที่ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ภายใต้โครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ตามเกณฑ์การตรวจประเมินรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทภาครัฐ ประจำปี 2564 ระดับดีเด่น
ณ ห้องประชุมสำนักอธิบดี และห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช.
   โดยกรม ทช. มุ่งเน้นการดำเนินงาน และแนวทางปฏิบัติ ที่ส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน ให้ประชาชนเข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมทั้งกระบวนการวางแผน การคิด การตัดสินใจ และการพัฒนาการดำเนินงานของกรมฯ ซึ่งมีช่องทางต่าง ๆ ให้ประชาชนเสนอแนะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น สำหรับผลงาน ที่เสนอเป็นโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ในพื้นที่ จ.เพชรบุรี ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สะท้อน ถึงการดำเนินงานภายใต้แนวทางแห่งสิทธิมนุษยชนด้านการมีส่วนร่วมจากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ทั้งนี้ มีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สมัครเข้าร่วมประกวด จำนวน 177 หน่วยงาน ซึ่งมีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน รวม 62 หน่วยงาน ประกอบด้วย ภาครัฐ 32 หน่วยงาน และภาคเอกชน 30 หน่วยงาน มีหน่วยงานที่เข้าเกณฑ์การประเมินระดับดีเด่น รวม 35 หน่วยงาน ประกอบด้วย ภาครัฐ 17 หน่วยงาน และภาคเอกชน 18 หน่วยงาน