ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรฐานทางจริยธรรม ๗ ประการ

มาตรฐานทางจริยธรรม ๗ ประการ

มาตรฐานทางจริยธรรม ประการที่ ๑ ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ

มาตรฐานทางจริยธรรม ประการที่ ๒ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่

มาตรฐานทางจริยธรรม ประการที่ ๓ กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม

มาตรฐานทางจริยธรรม ประการที่ ๔ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ

มาตรฐานทางจริยธรรม ประการที่ ๕ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

มาตรฐานทางจริยธรรม ประการที่ ๖ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

มาตรฐานทางจริยธรรม ประการที่ ๗ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ