ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565

กิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565

ทช. รวมพลังแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565
     วันที่ 28 เมษายน 2565 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565 โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธาน ในการนี้นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดี ทช. ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดี ทช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ทช. เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช.
      สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อน การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานสังกัดกรมฯ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร รวมถึงการดำเนินการป้องกันการทุจริต โดยการแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ทช. ที่มีต่อการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้ ทช. ได้กำหนดให้หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค มีส่วนร่วมในการแสดง สัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ณ สำนักงานที่ตั้งของแต่ละหน่วยงาน 
โดยการจัดกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ของแต่ละหน่วยงานจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ด้วย