ข่าวประชาสัมพันธ์

“กรมทะเล” ชูโครงการป่าในเมือง “ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง” คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ระดับดี

“กรมทะเล” ชูโครงการป่าในเมือง “ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง” คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ระดับดี

วันที่ 19 กันยายน 2565 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ให้กับองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ วิสาหกิจเพื่อสังคม และภาคประชาสังคม ที่ผ่านการคัดเลือก รวมถึงเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และประโยชน์จากการนำหลักสิทธิมนุษยชนมาปรับใช้ในการดำเนินงานขององค์กรประเภทต่างๆ พร้อมกับมอบนโยบายและแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในโอกาสนี้ นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนางสาวเกวลี อินฉ้วน ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม ทช. เข้ารับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ กรม ทช. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำหลักสิทธิมนุษยชนมามีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับภาครัฐและภาคประชาชนในพื้นที่ และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (ระยอง) จึงเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 โดยได้คัดเลือกโครงการป่าในเมือง “ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง” เป็นชุมชนต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร ทั้งนี้ ได้มีองค์กรภาครัฐที่ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 รวม 75 องค์กร โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เป็น 1 ใน 5 หน่วยงานที่ได้รับรางวัลส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า ระดับดี