ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัลผู้มีผลงานดี

รางวัลผู้มีผลงานดี

ปี พ.ศ. 2565

ชื่อ  :  นายวัฒนะชัย  เพชรฐิติวัฒน์

ตำแหน่ง  :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สังกัด  :  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

ชื่อ : นายธนัท  หงษ์ชูเกียรติ

ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

สังกัด : สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6