ข่าวประชาสัมพันธ์

สารจากอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สารจากอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (นายอรรถพล เจริญชันษา) ประกาศแสดงเจตจำนงที่จะบริหารงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส สำนึกในความรับผิดชอบต่อการกำหนดนโยบาย ทิศทาง และการจัดการบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์การและให้คณะผู้บริหาร บุคลากรทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ตามเจตจำนงสุจริต พร้อมรับการติดตาม ตรวจสอบทั้งจากภายในหน่วยงานและจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือประชาชน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

ดาวน์โหลด

สารจากอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่่ง (ฉบับภาษาไทย)
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.53 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 108
สารจากอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่่ง (ฉบับภาษาอังกฤษ)
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.49 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 57