ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรมของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

การดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรมของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

มาตรการการดำเนินการกรณีข้าราชการพลเรือนฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๙.๒/ว๑ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

ดาวน์โหลด

การดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรม
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.33 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 13