ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประกาศ ณ วันที ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘(๑๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อ ๖ ของข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกอบมติ ก.พ. ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ มอบหมายให้เลขาธิการ ก.พ. เป็นผู้พิจารณาและลงนามในประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม แทนประธาน ก.พ. จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา ๗ ของข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจรยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมทช
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.06 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 5