ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต

หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต
รายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริต  สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้ประกอบด้วย
            (๑) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
            (๒) ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
            (๓) STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
            (๔) พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม
 
 

ดาวน์โหลด

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.67 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 50