ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด (Youngster with Good Heart)

หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด (Youngster with Good Heart)

สาระการเรียนรู้ประกอบด้วย 4 เรื่อง ได้แก่
(๑) ปรับฐานความคิดต้านทุจริตส่วนตนและส่วนรวม
(๒) สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
(๓) ยกระดับดัชนี สร้างพลเมืองดีในสังคม
(๔) ปราบทุจริตด้วยจิตพอเพียง

ดาวน์โหลด

หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด (Youngster with Good Heart)
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.23 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 153