ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ

หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ

สาระการเรียนรู้ประกอบด้วย
(๑) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
(๒) ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
(๓) จิตพอเพียงต้านทุจริต
(๔) พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

ดาวน์โหลด

หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ สำหรับกลุ่มทหารและตำรวจ
ประเภทไฟล์ : .png ขนาด : 2.15 Kb จำนวนดาวน์โหลด : 38