ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลง สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลง สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

สาระการเรียนรู้ประกอบด้วย
(๑) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
(๒) ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
(๓) การประยุกต์ โมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
(๔) การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร

ดาวน์โหลด

หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.37 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 212