ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต

หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต

สาระการเรียนรู้ประกอบด้วย
(๑) การสร้างโค้ช
(๒) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
(๓) ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต
(๔) การประยุกต์โมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต
(๕) การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร

ดาวน์โหลด

หลักสูตรโค้ชรู้คิดต้านทุจริต
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.14 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 42