ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หลักสูตรการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

                หลักสูตรการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีเนื้อหาสาระที่สอดคล้อง
และมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน คือ การใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ในลักษณะที่เป็นการละเมิด (Abuse) ต่อผลประโยชน์สาธารณะ เพื่อให้ผู้เรียนทุกระดับชั้น
ได้มีความตระหนักรู้และร่วมพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามบทบาทหน้าที่ของตน
โดยประยุกต์ใช้ STRONG Model ในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร
                ในการนี้ เพื่อให้ผู้เรียนหรือผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความหวงแหนในทรัพยากรสำคัญของชาติ
ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวมได้ มีความละอายและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการสงวน รักษา ฟื้นฟู พัฒนา
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน

 

ดาวน์โหลด

หลักสูตรการพิทักษ์ทะเลและชายฝั่ง
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 10.70 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 58