ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้

หลักสูตรการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้

                  หลักสูตร เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเนื้อหาสาระที่สอดคล้องและมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน คือ
การใช้ทรัพยากรป่าไม้ในลักษณะที่เป็นการละเมิด (Abuse) ต่อผลประโยชน์สาธารณะโดยประยุกต์ใช้ STRONG Model
ในหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนหรือผู้เข้าอบรมได้มีความตระหนักรู้และร่วมพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามบทบาทหน้าที่ของตน
เกิดความรู้สึกหวงแหน และมีส่วนรวมในการปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ รวมถึง มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการใช้ทรัพยากรป่าไม้
ไปในทางที่ผิด หรือการแสวงหาประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงการอนุรักษ์
และการแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมในการใช้ทรัพยากรป่าไม้ จนนำไปสู่การปลูกฝังแนวคิด
ในการการสงวน รักษา ฟื้นฟู พัฒนา และใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลด

หลักสูตรการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 18.01 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 38