ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับคะแนน 94.21 คะแนน (เต็ม 100 คะแนน) ผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งเมื่อจัดลำดับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอยู่ในลำดับที่ 3 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และลำดับที่ 39 จาก 159 ของหน่วยงานส่วนราชการระดับกรม

ดาวน์โหลด

ประกาศผลการประเมิน ITA 2566
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 140.43 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 73