ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการกำกับติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการกำกับติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการกำกับติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความก้าวหน้าการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
รวมทั้ง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยการสอบถามไปยังหน่วยงานเพื่อรวบรวมข้อมูลการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ ซึ่งมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
เพื่อต้านทุจริต และประยุกต์หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต รวมถึงมุ่งเน้นเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการ
“สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 

ดาวน์โหลด

รายงานการกำกับติดตามการนำหลักสูตรต้านทุจริตตศึกษา ปี 2566
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.63 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 67