ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ ได้ตระหนักถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบกับเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตอันเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขจัดให้หมดสิ้นไปและปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริต และมีจิตบริการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงกำหนดนโยบายการไม่รับ - ให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประกาศแจ้งเวียนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับทราบและถือปฏิบัติ ต่อไป

ดาวน์โหลด

ประกาศนโยบายไม่รับ-ให้ของขวัญและของกำนัล
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.14 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 64