ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือทางเพศหรือการคุมคามทางเพศในการทำงาน

แจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือทางเพศหรือการคุมคามทางเพศในการทำงาน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้แจ้งเวียนประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่
1. ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฉบับลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุมคามทางเพศในการทำงาน 
2. ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ฉบับลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดยึดถือปฏิบัติตามประกาศฯ ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว

ดาวน์โหลด

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.08 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 32