ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมในภาพรวมของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขึ้น และได้มีการแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัดได้รับทราบ และรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ให้กับสำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ทราบตามระยะเวลาที่ดำเนินงาน จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้
1. การดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566 ให้รายงานผลการดำเนินงานครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 5 มกราคม 2567
2. การดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2567 ให้รายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 5 เมษายน 2567
3. การดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567 ให้รายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
4. การดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2567 ให้รายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 4 ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2567
 

ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2567
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.53 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 60