ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๗

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๗

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๗

ดาวน์โหลด

หนังสือเวียน ว 768 เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.74 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 17