ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โครงการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วันที่ ๒๒ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดโครงการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรม การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีอธิบดีจตุพร บุรุษพัฒน์ เป็นประธาน พร้อมกันนี้ รองอธิบดีจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ตลอดจนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทช. ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงวิทยากรจากสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ผลประโยชน์ทับซ้อน และการรักษาจรรยาข้าราชการ อีกทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย