ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุม “สืบสานปณิธานตามรอยพระยุคลบาทด้วยศาสตร์พระราชา” และการแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุม “สืบสานปณิธานตามรอยพระยุคลบาทด้วยศาสตร์พระราชา” และการแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่ 14 มกราคม 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สืบสานปณิธานตามรอยพระยุคลบาทด้วยศาสตร์พระราชา" และการแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เป็นประธาน ในการนี้มีนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดี พร้อมด้วย นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดี ตลอดจนคณะผู้บริหาร เเละเจ้าหน้าที่กรม เข้าร่วมรับฟัง จำนวนทั้งสิ้น 300 คน 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ เป็นวิทยากรให้การบรรยายฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการปราบปราม และต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการปลุกจิตสำนึกของบุคลากรให้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกรม น้อมนำคุณธรรมคำสอนหรือศาสตร์พระราชา มาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต ในปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ด้วยความทุ่มเท เสียสละตามแบบอย่างพระองค์ท่านให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง เพื่อให้หน่วยงานเป็นองค์กรคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีประสิทธิภาพถูกต้องเป็นธรรม

ในการนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ประกาศเจตจำนงสุจริต ว่า "ข้าพเจ้า นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอแสดงเจตจำนง ที่จะบริหารงานด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส สำนึกในความรับผิดชอบต่อการกำหนดนโยบาย ทิศทาง และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และทรัพย์สิน
ของทางราชการ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์การ และให้คณะผู้บริหาร บุคลากรทุกท่าน ปฏิบัติหน้าที่ตามเจตจำนงสุจริต พร้อมรับการติดตาม การตรวจสอบ
ทั้งจากภายในหน่วยงาน และจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือประชาชน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนสืบไป”

พร้อมนี้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต