ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมลงพื้นที่แจกสื่อประชาสัมพันธ์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมลงพื้นที่แจกสื่อประชาสัมพันธ์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

วันที่ 24-26 มกราคม 2562 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมลงพื้นที่แจกสื่อประชาสัมพันธ์ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน  ณ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 ( ระยอง จันทบุรี และตราด)

1. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (ท่าสอน จันทบุรี)    

2. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (ขลุง จันทบุรี)        

3. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 45 (ด่านเก่า ตราด)         

4. ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ตราด)   

5. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ตราด)