ข่าวประชาสัมพันธ์

สารจากอธิบดีกรมรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สารจากอธิบดีกรมรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สารจากอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ใช้ฉบับเดียวกันกับปี 2561)

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประกาศเจตจำนงเพื่อจะบริหารงานด้วยควมเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส สำนึกในความรับผิดชอบต่อการกำหนดนโยบาย ทิศทาง และการจัดการบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์การและให้คณะผู้บริหาร บุคลากรทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ตามเจตจำนงสุจริต พร้อมรับการติดตาม ตรวจสอบทั้งจากภายในหน่วยงานและจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือประชาชน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

ดาวน์โหลด

สาร
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.66 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 155